Ühingust

Liikmed
Ajalugu
Juhtorganite kooseisud
Juhtorganite otsused

Uudised

Ametiühingu uudised
Energeetika sektor
Laiast maailmast
Tööturg ja statistika EAKLi INFOLEHT

Dokumendid

Põhikiri
Tegevuskava
Metoodilised materjalid
Fondide põhikirjad
Kollektiivlepingud

Noored

Üritused

Pildigalerii

Suured tegijad

Siin tutvustame, teile inimesi, kes suuremal voi vähemal määral on teinud midagi märkimisväärset maailma AÜdes.

AÜ ajalugu

Siit leiad infot AÜ ajaloo kohta ja ülevaade peamistest sündmustest, mis on AÜga aset leidnud.

Viimased uudised.

- Kollektiivlepingutega seotud töötülid Eesti Energia AS kontsernis annavad tööd Riiklikule lepitajale

- Toimus Narva energeetikute esindajate koosolek

- Energeetikatöötajate Ametiühingute Liit korraldas piketi

Palga vähendamine on küllalt keeruline

Silja Lättemäe
05.03.2009
Artikkel pärineb Maalehest
 

Nii praeguse kui ka uue, 1. juulist jõustuva töölepingu seaduse järgi ei tohi töötaja palka ühepoolselt vähendada, kinnitab tööinspektsiooni töösuhete osakonna juhataja Niina Siitam.
Mis tingimustel saavad raskustes tööandjad töötajate palka vähendada?
Praegu on tõesti küllalt levinud arusaam, justkui oleks nüüd tööandjal õigus palka vähendada. Ju siis pole uuest töölepingu seadusest, mis jõustub tänavu 1. juulist, palga vähendamise paragrahvi päris lõpuni loetud.
Tegelik olukord on selline, et tööandja võib tõesti palka vähendada mõistliku piirini, kui tema töö on majanduslikel põhjustel vähenenud. Aga töötaja palga vähendamine peab olema põhjendatud tööandja raske majandusliku olukorraga. Samas saab sellist palga vähendamist kehtestada ainult kolmeks kuuks 12kuulise perioodi jooksul.
Näiteks tööandja vähendab palka 10%, sest töö on nii palju vähenenud. Palga vähendamisest peab tööandja informeerima töötajat kaks nädalat ette.
Mida peab tegema töötaja, kui talle palga vähendamise ettepanek tehakse?
Töötajal on õigus keelduda töö tegemisest vähendatud palga võrra. Näiteks kui palka vähendati 10% võrra, siis on tal õigus selle võrra vähem tööd teha.
Kui töötaja nõustub palga vähendamisega, peab ta teatama tööandjale, kui palju vähem ta vähendatud palgaga töötama hakkab. Seda korda saab aga kehtestada vaid kolmeks kuuks.
Ka praegu kehtiv seadus võimaldab tööandjal kolmeks kuuks kalendriaastas saata töötajad osatasulisele puhkusele või kehtestada osaline tööaeg.
Vahe on ainult selles, et kui senine seadus sätestab kõigepealt töö vähenemise ja siis töötingimuste muutmise tõttu palga vähenemise, siis uue seaduse järgi kõigepealt vähendatakse palka ja siis on töötajal õigus keelduda vähendatud osa võrra töötegemisest.
Palju räägitakse sellest, et riigi eelarvekärbetega võetakse ka töötajatel palka vähemaks. Kuidas see on võimalik?
Töölepingu seadus sellist võimalust ei anna: töötaja palka ühepoolselt vähendada ei tohi. Ka uus seadus ei anna sellist võimalust.
Palga vähendamine käib ikka poolte kokkuleppel.
Seadus ütleb nii, et kui töötaja palka vähendatakse, on tal õigus ka vähem töötada.
Praegu aga on tekkinud olukord, kus tööandja tahab nõuda töötajalt samas mahus tööd, kuid vähema palga eest.
Seda kehtivate seaduste alusel küll teha ei saa.
Nüüd on välja töötatud mingi n-ö kriisiolukorra seadus, et tööandjal - see puudutab ka riigiasutusi - oleks majandusliku surutise olukorras võimalik palku ühepoolselt vähendada. Kui selline seadusemuudatus peaks vastu võetama, siis on tööandjal õiguslik alus ühepoolselt palka vähendada, aga praegu ei saa ühepoolselt isegi riigiasutustes palka kärpida.
Kuidas vormistada poolte kokkulepet?

Seaduslikku alust palga vähendamiseks ei ole, küll aga on võimalik seda teha poolte kokkuleppel. Kui töötaja näiteks on nõus sellega, et tema palka vähendatakse 10%, siis vormistatakse see nagu poolte kokkulepe.
Töölepingusse tehakse kanne, et palk on sellest kuupäevast nii palju vähenenud ja loomulikult võiks selline vähendamine olla ajutise iseloomuga.
Mitte nii, et töötaja on heauskne, tuleb tööandja murele vastu, on nõus palka vähendama, ja siis tööandja muudkui vähendab ja selline vähendamine ongi alalise iseloomuga. Aga kui siis tööandjal hakkab hästi minema ja töötaja küsib aasta lõpus, et kuidas oleks nüüd palgatõusuga, siis tööandja viitab sellele, et töölepingus pole ju palgatõusust ridagi, on kindel palk ja seda maksangi!
Nii et vähendatud palk tuleb ka kirjalikult fikseerida?
Loomulikult. Kas töölepingusse või töölepingu lisana.
Nii et ainuke võimalus palga vähendamiseks ongi palgakärpe eelnõu vastu võtta?
Jah, palga vähendamise õigusliku aluse andmiseks.
Paljud erafirmad ja ka riigiasutused on praegu tõepoolest täiesti nokk kinni, saba lahti olukorras.
Tööd on, raha ei ole, palka vähendada ei tohi - mida teha? Koondada ka ei saa, sest hüvitiste maksmiseks pole raha. Nii et mina küll ei tahaks praegu tööandja nahas olla.
Ja kahjuks kannatavad eelkõige just madalapalgalised. Kuidas näiteks 5000 krooni palka saavatel inimestel veel raha ära võtta? Muide, uues seaduses ei ole enam juttu palgast, vaid töötasust.