Ühingust

Liikmed
Ajalugu
Juhtorganite kooseisud
Juhtorganite otsused

Uudised

Ametiühingu uudised
Energeetika sektor
Laiast maailmast
Tööturg ja statistika EAKLi INFOLEHT

Dokumendid

Põhikiri
Tegevuskava
Metoodilised materjalid
Fondide põhikirjad
Kollektiivlepingud

Noored

Üritused

Pildigalerii

Suured tegijad

Siin tutvustame, teile inimesi, kes suuremal voi vähemal määral on teinud midagi märkimisväärset maailma AÜdes.

AÜ ajalugu

Siit leiad infot AÜ ajaloo kohta ja ülevaade peamistest sündmustest, mis on AÜga aset leidnud.

Viimased uudised.

- Kollektiivlepingutega seotud töötülid Eesti Energia AS kontsernis annavad tööd Riiklikule lepitajale

- Toimus Narva energeetikute esindajate koosolek

- Energeetikatöötajate Ametiühingute Liit korraldas piketi

Eesti Energeetikatöötajate Ametiühingute Liidu tegevuse ajalugu

8. juuni 1959.a. võttis tolleaegne Moskvas asuv Elektrijaamade ja Elektrotehnikatööstuse Tööliste Ametiühingu Keskkomitee presiidium, kooskõlastatult Eesti Ametiühingute Nõukoguga vastu otsuse , protokoll nr. 21, Tallinnas ühendatud ametiühingukomitee “Estonenergo” loomise kohta. Eesti Ametiühingute Nõukogu presiidiumi otsusega, protokoll nr. 16, kinnitati asutamiskonverentsi läbiviimise ajaks 3.det.1959.a. ja esindusnormiks 1 delegaat iga 25 ametiühinguliikme kohta. Konverentsile oli valitud 100 delegaati järgmistest ametiühinguorganisatsioonidest: “Estonenergost”, Tallinna Soojus- ja Elektrijaamast, Põhja Kõrgepinge- võrkudest, Tallinna Elektrivõrgust, Energoremondist, Energiamüügist, Spetsautobaasist ja Ehitus-Montaazi Valitsusest. 3.dets. 1959.a. konverentsi otsusega, mille poolt hääletas 89 delegaati, loodi 16 liikmeline ühendatud ametiühingukomitee “Estonenergo” ja 5 liikmeline revisionikomisjon. Elektrotehnikatööstuse arenemisega Eestis, võttis Moskva Ametiühingu Keskkomitee Üleliidulise Ametiühingute Keskõukogu presiidiumi otsuse alusel 25. aprill 1963.a. vastu otsuse Elektrijaamade ja Elektrotehnika Tööstuse Tööliste Eesti Vabariikliku Komitee loomise kohta Tallinnas. 6. juunil läbi viidud asutamiskonverentsil liideti Eesti Rahvmajandus-nõukogu Energeetika Peavalitsuse ettevõtete ametiühinguorganisatsioo- nidele tehaste “Volta”, “Eesti Kaabel”, “Punane Ret”, Tallinna H. Pöögelmani nim. Raadiotehnikatehas ja Balti Elektrijaama Ehitusvalitsuse ametiühinguorganisatsioonid. Järgnevatel aastatel ühinesid Eesti Vabariikliu Komiteega kõik uued energeetika- ja elektotehnikatööstuste ettevõtete aü organisatsioonid. Tänane Eesti Energeetikatöötajate Ametiühingute Liit (EEAÜL), kus töötab alates 1. juulist 1976.a. ka nende ridade autor, on Elektrijaamade ja Elektrotehnikatööstuse Tööliste Eesti Vabariikliku Komitee õigusjärglane.

Enn Luuk
EEAÜL esimees