Ühingust

Liikmed
Ajalugu
Juhtorganite kooseisud
Juhtorganite otsused

Uudised

Ametiühingu uudised
Energeetika sektor
Laiast maailmast
Tööturg ja statistika EAKLi INFOLEHT

Dokumendid

Põhikiri
Tegevuskava
Metoodilised materjalid
Fondide põhikirjad
Kollektiivlepingud

Noored

Üritused

Pildigalerii

Suured tegijad

Siin tutvustame, teile inimesi, kes suuremal voi vähemal määral on teinud midagi märkimisväärset maailma AÜdes.

AÜ ajalugu

Siit leiad infot AÜ ajaloo kohta ja ülevaade peamistest sündmustest, mis on AÜga aset leidnud.

Viimased uudised.

- Kollektiivlepingutega seotud töötülid Eesti Energia AS kontsernis annavad tööd Riiklikule lepitajale

- Toimus Narva energeetikute esindajate koosolek

- Energeetikatöötajate Ametiühingute Liit korraldas piketi

Riik ei tohi põhjendamatult sekkuda mittetulundusühingute siseasjadesse

Justiitsministeeriumis valminud seaduseelnõu näeb mittetulundusühingutele ette hul­galiselt uusi bürokraatlikke reegleid, millega riik põhjendamatult sek­ku­ks kodanike­ühenduste siseasjadesse.

Vastupidiselt juulis kooskõlastamiseks saadetud mittetulundusühingute seaduse ja mitme teise sea­duse muutmise eelnõu seletuskirjas väidetule, et eesmärk on kaotada üle­liigsed for­maalsusnõuded, on eelnõus ridamisi sätteid, millega riik tahab senisest ulatuslikumalt sekkuda omaalgatuslike ühenduste tegevusse.

“On pehmelt öeldes arusaamatu, miks tahetakse seadusesse kirja panna asju, mille koht on ühingu põhikirjas,” ütles EAKLi esimees Harri Taliga. “Eriti , kui eel­nõus toodud protseduurireeglid annavad võimaluse torpedeerida näiteks ühingu üldkoos­oleku läbiviimist.”

Mittetulundusühingute seaduses kavandatud muudatused, mis lähtuvad äriseadustiku loogikast, hakkaksid paratamatult takistama ka ametiühingute normaalset tööd. “Kui seadustatakse võimalus nõuda mõnekümne liikmega ühingu üldkoosoleku protokolli notariaalset kinnitamist, tähendab see ametiühingutele täiendavat aja- ja rahakulu, no­taritele aga lisatööd ja -tulu,” märkis ametiühingujuht. Täiesti alusetu on ka rii­gi soov dikteerida ametiühingu või mistahes muu mittetulundusühingu juhtorgani vo­lituste kestust.

EAKL peab ülimalt kahetsusväärseks, et justiitsministeerium ei suvatsenud eelnõu väljatöötamisel lähtuda kodanikuühiskonnale iseloomulikust kaasamise heast tavast. Kuigi ametiühingud moodustavad arvuka ja aktiivselt tegutseva mittetulundusühingu­te liigi, ei küsinud ministeerium Eesti Ametiühingute Keskliidu arvamust eelnõu kohta.