Ühingust

Liikmed
Ajalugu
Juhtorganite kooseisud
Juhtorganite otsused

Uudised

Ametiühingu uudised
Energeetika sektor
Laiast maailmast
Tööturg ja statistika EAKLi INFOLEHT

Dokumendid

Põhikiri
Tegevuskava
Metoodilised materjalid
Fondide põhikirjad
Kollektiivlepingud

Noored

Üritused

Pildigalerii

Suured tegijad

Siin tutvustame, teile inimesi, kes suuremal voi vähemal määral on teinud midagi märkimisväärset maailma AÜdes.

AÜ ajalugu

Siit leiad infot AÜ ajaloo kohta ja ülevaade peamistest sündmustest, mis on AÜga aset leidnud.

Viimased uudised.

- Kollektiivlepingutega seotud töötülid Eesti Energia AS kontsernis annavad tööd Riiklikule lepitajale

- Toimus Narva energeetikute esindajate koosolek

- Energeetikatöötajate Ametiühingute Liit korraldas piketi

Töötuks jäänud ametiühinguliikmete toetamine

Tänase Eesti majanduse olukorras ei ole kahjuks harukordne nähtus see, kui inimene jääb töötuks. Selleks, et oma liikmeid toetada, on Eesti Energeetikatöötajate Ametiühingute Liit (EEAÜL) loonud sotsiaalabi fondi.

EEAÜLi sotsiaalabi fond on moodustatud eesmärgiga abistada ametiühinguliikmeid nende töötuks jäämisel. Fondi rahalised vahendid moodustavad 3% ametiühingu liikmemaksude kuu kogusummast.

Fondist makstakse täiendavalt riiklikule töötuskindlustushüvitisele EEAÜLi liikmele töötu abiraha, kui ta jäi töötuks peale töölepingu ülesütlemist seoses:

Õigus abirahale tekib, kui inimene on olnud vähemalt 3 viimast aastat EEAÜLi või selle liikmesorganisatsiooni liige.

Töötuks jäänud ametiühinguliikmetel on õigus abirahale suuruses 2 eurot päevas 180 päeva jooksul, alates töötuskindlustuse saamise alguspäevast. 1-2 aastase ametiühingustaa×iga töötajal on õigus 50% suurusele abirahale.

Abiraha taotlemise ja määramise aluseks on töötu poolt oma ametiühinguorganisatsiooni esimehele või usaldusisikule esitatud Töötukassa poolt väljastatud tõend töötuna arveloleku kohta. Abiraha makstakse välja ametiühingu poolt, mille liige isik on.

Lisainfot töötu abiraha kohta saab:
Tel. 465 5522
e-post: tiia.veskioja@energia.ee
www.energeetik.ee

Siinkohal sooviks veel rõhutada, et töötuks jäämine ei ole põhjuseks ametiühingust välja astumiseks. Oleme kindlad, et Sa ei jää igavesti töötuks ning isegi kui Sa ei asu tööle uuesti energeetikasektoris, siis leiad uue töökoha kusagil mujal. Sellisel juhul anna palun teada, kuhu sa tööle asud ja me oskame Sulle soovitada, millise ametiühinguga liituda. Aga seniks jää meie liikmeks ikka edasi!

Jõudu ja edu Sulle ning loodame, et leiad uue ja meeldiva töökoha üsna pea.

EEAÜL

Eesti Energeetikatöötajate Ametiühingute Liit (EEAÜL) on iseseisvate omaalgatuslike Eesti energeetikatöötajate ametiühingute isikute koostöö ja esindusorganisatsioon ning 24.04.1990.a. moodustatud Eesti Energeetika ja Elektrotehnika Ametiühingu Liidu õigusjärglane.

EEAÜL liikmeskonda kuuluvad ja saavad kuuluda Eesti energeetikasektori ettevõtete töötajate ametiühingud. 1. jaanuari 2007 seisuga oli EEAÜLil 3454 liiget elektri- ja soojusenergia tootmise, jaotamise ja müügiga tegelevatest ettevõtetest.

EEAÜL on Eesti Ametiühingute Keskliidu (link: www.eakl.ee), Rahvusvahelise Avaliku Teeninduse Internatsionaali (Public Services International – link: www.world-psi.org), Euroopa Avaliku Teeninduse Ametiühingute Föderatsiooni (European Federation of Public Service Unions – link: www.epsu.org) ning Euroopa Kaevandus-, Keemia-, ja Energiatöötajate Föderatsiooni (European Mine, Chemical and Energy Workers Federation – link: www.emcef.org) liige.